மனம் ஒரு குரங்கு

Who ever came up with the phrase "மனம் ஒரு குரங்கு" is freaking genius...

Comments

Popular posts from this blog

Globalization

Bobby Jindal