Wednesday, October 29, 2008

மனம் ஒரு குரங்கு

Who ever came up with the phrase "மனம் ஒரு குரங்கு" is freaking genius...

Monday, October 27, 2008

At last a meaningful post in Rediff –

I always thought (and still believe) that Rediff is run by college dropouts. But finally today I found an excellent article. Couldn’t have said it better. Great work by author Tarun Vijay.

http://www.rediff.com/news/2008/oct/27tarun.htm

Saturday, October 25, 2008

Murder case against Raj Thackeray –

Going by our judicial system track record, I know for sure that nothing going to be done against Raj Thackeray. Too much of this shit is going for too long. Politicians in India proclaim that they don’t have any responsibility for what their party affiliates do. The judge probably will say that Raj Thackeray didn’t initiate it, let’s say I run a company and I abuse my employee everyday through my subsidiaries (with or without my knowledge). Am I not responsible for that abuse? Not for these political parties, the boss didn’t do it, but his puppets orchestrated an attack.
What happened here is not a one off incident in Bombay and its not as if Raj Thackeray is solely responsible for this. This is going on all over, be it Jaya’s Bus Case, DMK Anti Hindi riots, J & K, may be I can list hundred such cases. I believe that Jaya, Karunanidhi, all J&K leaders everyone should be in jail for a murder charge.

Thursday, October 16, 2008

Sri Lankan Tamil – Use and Throw

If you have any interest to enter politics in Tamil Nadu, you better talk about

1.Rice (Free, Rs. 1, Rs. 2. Doesn’t matter)
2.Liquor (Ban it; When State is bankrupt, bring it back)
3.Brahmins
4.Hindi
5.Cinema
6.Reservation
7.Sri Lankan Tamils

We have our Dravidian parties ruling our state for the past 41 years. Over this time what have they done on these issues? I can forgive everything but what these politicians are doing with Tamils in Sri Lanka is unforgivable. You don’t play with human life to get votes. We as a human being should be ashamed that we let freaking Dravidian Party leaders play us like puppies.

Yesterday, our new media darling Kannimozhi resigned her MP post and her statement was, “Only the educated rich didn’t care about Sri Lankan Tamil. We always are there for them”. Really! So I guess she lives in Ayodhya Kupam, and Tamil Nadu is run by peasants. What her moral standing on this issue? To that matter the same is true for Karunanidhi. This bastard has used them again and again and at the end of the day, was there a solution? Just to save his ass, he kept quite for so long, suddenly when his support base is dwindling, now he is a savior of Sri Lankan Tamil? Why did he keep his mouth shut when Vaiko was giving speeches to save them?

People as always let there emotion overwhelm reasoning. Let’s get the fact straight and ask our favored politicians certain basic questions.

- Do you support Tamil Eelam?
This will never happen. Eelam is always part of Sri Lanka and it will remain so.

- Why were they quite when Indian Government supported Sri Lanka with weapons?
Tamil Nadu was running high with anti LTTE sentiments, so no one wanted to talk about Sri Lankan Tamil after Rajiv Gandhi’s death

- What’s their take on LTTE
Well, they don’t know yet? If they support, they got to lose their central ministry.
Where LTTE stands today is largely due to Indira Gandhi. It’s pathetic that normal Indian doesn’t know anything about their training centers in Dharmapuri. LTTE might be fighting for the survival of Tamils, but for Indian government to help them grow, was stupid. Sri Lankan issue could have been resolved by isolating Sri Lankan right after 80’s attack on Tamil. What Sri Lankan did and doing now is barbaric but people got to understand that India wields so much power in that region, you don’t need a war.
My question here is why we can’t split Sri Lankan Tamil issue and LTTE. I am not sure what LTTE acheived? Lankans have committed atrocities against Tamil, that’s the fact. The question is, did LTTE added flame to the issue or did it control it to an extent? Can't we control Lankan government from killing Sri Lankan Tamils without aiding LTTE?

- What do you want Indian government to do?
Can anyone from the Dravidian party answer this question? They don’t know?

-What is your solution for this issue?
They probably will say, Eelam. Because they know fully well that Separate Eelam will never happen and by that they can make sure to beat this issue until one’s death.

Look, people are dying for no mistake of theirs. The only way to broker a peace is by asking Prabakaran to surrender to India. He can keep his head high with Sri Lankan Tamil. Make sure Indian Government sit with knowledgeable Sri Lankan Tamils and Sri Lankan government and make sure a peace plan is inked. Make UN watch implantation and be sure no Indian Solider steps in Sri Lankan soil. If possible make sure Tamil Nadu leader play no part in this.

Wednesday, October 15, 2008

Globalization

Yesterday, I was talking to my patti after a long time, here it goes

நான் - பாட்டி எப்படி இருக்கீங்க
பாட்டி - நல்ல இருக்கியா கண்ணு?
நான் - உம்
பாட்டி - என்ன ராசா அமெரிக்காவிலே வீடு விலை எல்லாம் கோரஞ்சிருச்சமே?
நான் - அமா பாட்டி
பாட்டி - வங்கி போடு ராசா, காசு பத்தி கவலை படாதே
நான் - சரி பாட்டி

What can I say, Globalization!!!

Monday, October 13, 2008

Wednesday –

A friend of mine strongly recommended the movie “Friday”. Since I couldn’t get that movie; got the next best thing (as per the store owner) “Wednesday”.

Another pathetic attempt to commercialize a social issue.

Wednesday, October 1, 2008

The Clowns in BCCI –

1)Lets drop Ganguly
2)Lets bring in Kaif
3)Tendulkar is fit
4)Tendulkar is unfit
5)Badri is the replacement
6)Lets drop Kaif
7)Lets bring in Ganguly
8)Lets keep Badri

Here is how I read it. You drop Ganguly stating that you are looking forward and that his performance is under par. You say Kaif’s work ethics and performance warrant a spot in Rest of India squad and project him as Ganguly’s replacement. Tendulkar, just to play with you says he is fit for ROI game and at the last moment says he is unfit. So now, just to cover Sachin’s absence for a game you bring in Badri.

Suddenly, you realize its time to choose Indian squad, and magically you feel Ganguly still has future. WTF, how did you come to that conclusion? To top it off, you replace Kaif with Badri. Both failed in the ROI game, so it not as if Badri produced a magical hundred to warrant his place.

What can I say about Mishra. BCCI was specific, “You won’t be selected in the Indian team based on IPL performance.” Mishra on record states that his place in Indian team is purely based on his IPL performance with Delhi dare devils. Hmm. Bunch of idiots. But I do feel happy for Badri, he has worked hard for his spot. But do you really want your spot because Srikkant (from his/my state) is now running the selection committee?

RECENT COMMENTS