'யாகம் செய்தால் மழையும் வராது... ஜெபம் செய்தால் நோயும் தீராது!'

An article was published in Vikatan, on our current Uma Shankar fiasco. Title was simply brilliant "'யாகம் செய்தால் மழையும் வராது... ஜெபம் செய்தால் நோயும் தீராது!'"

Comments

Popular posts from this blog

கருணாநிதி -

Globalization

Youth Wing