Friday, February 27, 2009

Where did these leaders go?

Question - தமிழக அரசின் இலவச உணவு, சீருடை திட்டத்தை ஆதரிக்கிறீர்களா?

Morarji Desai - எதையும், யாருக்கும் இலவசமாக அளிப்பதை நான் ஆதரிக்கவில்லை. மக்களைப் பிச்சைக்காரர்களாக்கும் திட்டம் இது.

No comments:

RECENT COMMENTS