தமிழக பட்ஜெட் -

--------------------------------------------------------
இல‌‌ங்கை அக‌திக‌ள் மறுவா‌ழ்‌வு‌ - ஒது‌க்‌கீடு ரூ.5 கோடி

இலவச கலர் டி.வி - ஒதுக்கீடு ரூ. 500 கோடி
--------------------------------------------------------

Yeah, and the Indian Government is screwing Srilankan Tamils... As I stated many times before, Dravidian parties are the worst that could have happened for Tamil Nadu.

Comments

Yayathy said…
Excellently pointed out mate.
Ela said…
Hmmmmm...our politicians know about our people very well!

Popular posts from this blog

Globalization

Bobby Jindal